Μικρές Επιχειρήσεις

Προστατεύστε τα δεδομένα, προστατεύστε την επιχείρησή σας.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομο, εταιρεία ή
οργανισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ

Η εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων δεν εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας ή του οργανισμού σας αλλά από τη φύση των δραστηριοτήτων σας.

Μία μικρή η και ατομική επιχείρηση χρειάζεται ενα απλό πλάνο και πρακτικές λύσεις για να συμμορφωθεί με τον κανονισμο GDPR.

Εμείς προσφέρουμε λύσεις στα μέτρα των μικρών η ατομικών απιχειρήσεων.

Awesome Image

GDPR

Πρέπει να προστατεύετε τα δικαιώματα των ατόμων που σας δίνουν τα δεδομένα τους
 • Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα. Πείτε τους ποιοι είστε όταν ζητάτε τα δεδομένα. Πείτε τον λόγο που επεξεργάζεστε τα δεδομένα τους, για πόσο καιρό θα τα φυλάξετε και ποιος τα λαμβάνει.
 • Η λήψη συγκατάθεσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, νομικό λόγο για την επεξεργασία δεδομένων (παράλληλα με τη σύναψη σύμβασης, το νόμιμο συμφέρον, τις νομικές υποχρεώσεις κ.λπ.). Εάν βασίζεστε στη συγκατάθεση, πρέπει να τη λαμβάνετε με σαφή καταφατική ενέργεια.
 • Δώστε στα άτομα πρόσβαση στα δεδομένα τους και επιτρέψτε τους να τα δώσουν σε άλλη εταιρεία.
 • Ενημερώστε τα άτομα σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων αν ενέχει σοβαρός κίνδυνος για αυτούς.

Πρέπει να είστε σε θέση να απάντησετε και να αποδείξετε :

 • Ποια δεδομένα έχετε συλλέξει ?
 • Γιατί διαθέτετε αυτά τα δεδομένα και αν πρέπει να τα έχετε ?
 • Που βρίσκονται ?
 • Πώς γίνεται η χρήση και πρόσβαση ?
 • Τα δικαιώματα των υποκειμένων στα προσωπικά τους δεδομένα τηρούνται ?

  Read More