Ξενοδοχεία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης GDPR σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.